• ...Carregant...
Configura el teu pack

Condicions generals

En aquest espai, s’informa a tots els clients de les nostres condicions generals de lloguer. Aquestes condicions són aplicables a tots els lloguers excepte estipulació contrària prevista amb antelació per escrit i signada amb l’aval d’una persona autoritzada de l’empresa 16nou Serveis Audiovisuals SL.

El material de lloguer anirà sempre acompanyat d’un albarà de sortida amb les dates de lliurament i de devolució del material. El contracte de lloguer es formalitza amb l’acceptació del material per part del client en el moment del lliurament. La persona que retira el material signarà l’albarà de sortida, amb l’acceptació de les condicions de 16nou Serveis Audiovisuals SL.

Les tarifes de lloguer no inclouen impostos ni assegurances i estan condicionades a la disponibilitat del material.

El material es lliurarà amb una ordre de comanda prèvia realitzada pel client, que ha de tenir un compte en els nostres registres.

En cas que el client no tingui compte, haurà d’aportar la seva targeta d’identificació fiscal, la identitat de l’entitat bancària en què tingui compte obert i el Codi Compte Client (CCC), a més del pagament total pel lloguer del material.

La prolongació eventual del període de lloguer, així com les reparacions efectuades com a conseqüència del deteriorament del material llogat es facturarà a part o s’afegirà a la factura definitiva.

El material és verificat i controlat abans de cada sortida. Aquest control no exclou el client d’una verificació del bon funcionament del material abans de la sortida. No s’acceptarà cap reclamació un cop el material hagi sortit de les instal·lacions.

La recollida i la restitució dels equips s’efectua a les instal·lacions de 16nou Serveis Audiovisuals SL i anirà a compte del client. La prolongació del lloguer haurà de comunicar-se amb anticipació.

En cas de cancel·lació d’una comanda (reserva confirmada) durant les 24 hores prèvies al lloguer es cobrarà el 50% d’una jornada del material pressupostat.

RESPONSABILITATS

El client és responsable del material llogat a partir del moment en què surt de les instal·lacions de 16nou Serveis Audiovisuals SL.

16nou Serveis Audiovisuals SL no serà responsable dels resultats obtinguts a les gravacions. La responsabilitat es limitarà estrictament al canvi d’equipament en cas d’avaria (en el material lliurat).

Aquestes clàusules de no responsabilitat o de responsabilitat limitada constitueixen una condició essencial del contracte amb 16nou Serveis Audiovisuals SL.

L’usuari es compromet a no fer cap modificació ni reparació del nostre material sense previ acord per part del nostre servei de manteniment i, en cas d’aprovació, es compromet a guardar les peces defectuoses per a una revisió tècnica per part del nostre personal a les instal·lacions de 16nou Serveis Audiovisuals SL. El client serà responsable dels danys i perjudicis que 16nou Serveis Audiovisuals SL i els seus clients pateixin com a resultat del retard en el lliurament del material. Tot temps extra originarà una facturació suplementària.

No s’acceptarà cap reclamació un cop retornat el material, si aquest no ha estat revisat i provat a la tornada en presència dels nostres tècnics.

El client només pot confiar l’explotació del material a tècnics competents que coneguin el funcionament del material llogat. 16nou Serveis Audiovisuals SL no assumeix cap obligació de formació i el client és responsable dels danys relacionats amb una mala utilització.

Totes les òptiques s’entregaran amb un filtre protector. És responsabilitat del client la devolució en bon estat de la lent frontal i el filtre; en cas de tenir algun desperfecte el client es farà càrrec de la reparació o substitució d’aquests.

ASEGURANCES

Per a tot client que accepti contractar les garanties definides a continuació, el cost de l’assegurança és del 6% sobre el valor del lloguer del material, sense descomptes.

En cas contrari, el client ha de contractar una assegurança personal per al material en qüestió i ha de mostrar un certificat d’aquesta assegurança com a mínim un dia abans de la sortida del material.

EL MATERIAL EN LLOGUER ESTÁ ASSEGURAT PELS DANYS SEGÜENTS:

 • Incendi, llamps, explosió, danys elèctrics.
 • Inundacions
 • Daños en los aparatos salvo:
  • Qualsevol altre risc està exclòs, com ara robatori, furt, estafa, negligència, no devolució o deteriorament d’accessoris, etc.
  • En cas d’utilització en condicions extremes, es podria comptar amb una assegurança previ coneixement i acord de 16nou Serveis Audiovisuals SL.
  • guerres o motins
  • trencament de pantalles i cristalls

Qualsevol altre risc està exclòs com ara robatori, furt, estafa, negligència, no devolució o deterioració d’accessoris, etc.…

En cas d’utilització en condicions extremes, podria explicar-se amb una assegurança prèvia coneixement i acord de 16nou Serveis Audiovisuals SL.ro previo conocimiento y acuerdo de 16nou Serveis Audiovisuals SL.

Les despeses relacionades amb danys o pèrdua del material en trànsit, o d’immobilització del material en duanes, correran per compte del client.

El present segur té una franquícia a càrrec del client, del 20% sobre l’import total dels danys constatats amb un mínim de 180 Euros, i cobreix el món sencer.

En cas de sinistre no cobert per la nostra assegurança, la indemnització queda a càrrec del client i s’efectuarà sobre cost de reemplaçament de material nou a valor del dia del sinistre. Queda entès que el client és informat perfectament per 16nou Serveis Audiovisuals SL del valor del material que lloga i que tindrà sota la seva responsabilitat durant el període de lloguer.

Qualsevol sinistre haurà de ser obligatòriament assenyalat pel client amb paper capçalera de la seva empresa dins de les 48 hores d’ocorregut el mateix.

CONDICIONS DE PAGAMENT

Els pagaments hauran d’efectuar-se en efectiu o per transferència abans de la recollida del material, o bé per rebut domiciliat a 30 dies.

El retard en el termini de pagament previst i acordat per les dues parts ocasionarà un recàrrec d’interessos. En aquest cas s’aplicarà una penalització de retard equivalent a un cop i mig la taxa d’interès legal.